Spel kan vara en starkt beroendeframkallande aktivitet och potentiellt mycket destruktivt för en persons privatekonomi och psykiska välmående. Som en förebyggande åtgärd har man därför på olika sätt velat begränsa och kontrollera utbudet av spel. Detta är bakgrunden till att svenska staten tidigare hade ett så kallat spelmonopol, vilket innebar att endast staten fick bedriva verksamheter som innefattade spel om pengar eller pengars värde.

Hur fungerade monopolet?

Monopolet fungerade så att regeringen gav tillstånd till de spelbolag och organisationer som ville anordna spel om pengar, så kallade koncessionsbeslut. Exempel på bolag som givits sådant tillstånd är AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp (ATG). Vidare hade Lotteriinspektionen till uppgift att övervaka och utöva tillsyn över spel och lotterier i landet för att se till att tillämpliga regler och normer följdes. Lotteriinspektionen kunde även utfärda särskilda tillstånd till ideella organisationer med allmännyttig verksamhet som ville anordna olika typer av lotterier. Exempelvis lotteri om pengar men även lotteri om produkter som presentkort på material till golv, heminredning eller kläder. Kända exempel på lotterier från ideella organisationer som givits tillstånd är bland annat Bingolotto och Miljonlotteriet.

Avskaffande av monopolet

Det svenska spelmonopolet var under flera år föremål för omfattande kritik. Inte minst hördes kritiska röster från EU-håll efter att EU-kommissionen under hösten 2014 tog beslutet att anmäla Sverige till EU-domstolen för att det svenska spelmonopolet ansågs bryta mot den fria rörligheten. Det ansågs även skapa en snedvriden konkurrens mot bolag från andra unionsländer.

Efter fördömanden från EU-domstolen fick den svenska regeringen i uppdrag att utreda åtgärder. Regeringen tillsatte då en utredning vars syfte var att utforma och se över möjligheterna att införa ett licenssystem likt det som finns i Danmark. Ett sådant licenssystem gör att spelmarknaden öppnas upp för alla och monopolet försvinner. Även i ett licenssystem har dock staten viss kontroll över marknaden genom att det är staten som godkänner nya aktörer som måste uppfylla vissa krav för att erhålla en licens. Staten har även makt att dra in licensen om bolaget agerar felaktigt och inte följer uppställda krav och normer för vad som gäller på marknaden.

Efter genomförd utredning om möjligheten att införa ett licenssystem, togs beslut i riksdagen om att avskaffa det svenska spelmonopolet. Därefter avskaffades det formellt den 1 januari 2019. Det ersattes då av ett licenssystem och en ny spellag tillkom samtidigt som också en ny myndighet, Spelinspektionen, inrättades för att sköta utgivningen av tillstånd. Spelinspektionen har även andra uppgifter, bland annat att övervaka så att befintliga aktörer sköter sig enligt reglerna för tillståndet samt att arbeta för att en sund och säker spelmarknad upprätthålls genom utbildning och information. Totalt finns sex olika licenstyper i det nya licenssystemet: statligt spel, spel för allmännyttiga ändamål, kommersiellt onlinespel, vadhållning, landbaserat kommersiellt spel samt spel på fartyg i internationell trafik.

Divi